aboutPanel about History

Kreedo

 • Na ang pananalig sa Diyos ay nagdudulot ng mabuting kahulugan
  sa ating buhay;
 • Na ang gawain ay dapat mahalin at isakatuparan ng maayos at tapat
  sa pamamagitan ng masaya, sama-sama at tulong-tulong na paggawa;
 • Na mahalaga ang kostumer, nararapat na pagsilbihan ng buong giliw,
  kasipagan at katapatan;
 • Na ang makataong pakikitungo sa pamunuan at kapwa kawani ay
  dapat may paggalang, katapatan at kasipagan
 • Na ang pamunuan ay tumitiyak sa makataong pamamalakad ng
  kumpanya sa mga kawani ayon sa batas ng tao at ng Diyos.

At ang pagsasakatuparan ng mga paniniwalang ito ay isang dakilang gawain
para sa ikabubuti ng bawat isa, kumpanya, ng ating lipunang ginagalawan at
ng ating bansang Pilipinas.


aboutPic products
MainPicSlide
footerBg